Προκηρύξεις

01-06-2020: «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών δημιουργίας έκθεσης ερμηνείας περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Πράξης "Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου - Σαρίας" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Άλλα έγγραφα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Οικονομική προσφορά 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Εγγυητικές επιστολές

31-01-2020: «Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ. αριθμ. ΣΜΕ 1/2020 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου του προγράμματος "RECONNECT" το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Bal – Med 2014 – 2020»

13-01-2020: «Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΜΕ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ του προγράμματος "RECONNECT" το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG MED»

Έντυπο ΣΜΕ.4

Παράρτημα ΗΥ (Α1)

Παράρτημα γλωσσομάθειας (Α2)

13-01-2020: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου για την υλοποίηση της δράσης D5.x.2 «Training seminars for the citizen scientists prior to their involvement in the pilot project» του Πακέτου Εργασίας 5: «Citizen Science initiative: Involving people in ecosystems restoration» του έργου RECONNECTBMP1/2.1/2581/2017 του Προγράμματος InterregBal-Med 2014-20»

13-01-2020: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για την υλοποίηση της δράσης D3.x.2 «Questionnaires quantifying ESCVs (Essential Socio-economic and Cultural Variables)» του Πακέτου Εργασίας 3: «Mapping and evaluating of Marine Protected Areas and Natura 2000 habitats» του έργου RECONNECTBMP1/2.1/2581/2017 του Προγράμματος Interreg Bal-Med 2014-20»

13-01-2020: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού και υποστηρικτικού ηλεκτρικού εξοπλισμού για την υλοποίηση της δράσης D3.x.2 «Questionnaires quantifying ESCVs (Essential Socio-economic and Cultural Variables)» του Πακέτου Εργασίας 3: «Mapping and evaluating of Marine Protected Areas and Natura 2000 habitats» του έργου RECONNECT BMP1/2.1/2581/2017 του Προγράμματος Interreg Bal-Med 2014-20»

26-08-2019: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Υπεύθυνος επικοινωνίας" στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου - Σαρίας" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο 2014-2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Άλλα έγγραφα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Οικονομική προσφορά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Εγγυητικές επιστολές

09-08-2019: Πρωτογενές αίτημα προμήθειας υγρών καυσίμων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

09-08-2019: Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

09-08-2019: Συμπληρωματικό αίτημα ανάληψης υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του μικρού νησιωτικού υγρότοπου του Τριστόμου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

11-06-2019: Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών δημιουργίας υποθαλάσσιας διαδρομής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

11-06-2019: Πρωτογενές αίτημα προμήθειας έξι (6) αυτόματων καταγραφικών μηχανών για την παρακολούθηση της άγριας ζωής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

22-02-2019: