Τύποι οικοτόπων

Τύποι οικοτόπων που συναντώνται στην προστατευόμενη περιοχή της Β. Καρπάθου και Σαρίας:

 

    * ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΦΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ

Θαλάσσια ύδατα και περιοχές στις οποίες εκδηλώνεται παλίρροια

- Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae) (κωδικός Natura 2000: 1120).

- Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι (κωδικός Natura 2000: 1160).

- Ύφαλοι (κωδικός Natura 2000: 1170).

Απόκρημνες βραχώδεις ακτές και παραλίες με κροκάλες

- Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp. (κωδικός Natura 2000: 1240).

 

    * ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΩΡΙΚΕΣ ΘΙΝΕΣ

Παράκτιες θίνες των ακτών του Ατλαντικού, της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής

- Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών (κωδικός Natura 2000: 2190).

 

    * ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Στάσιμα ύδατα

- Μεσογειακά εποχικά τέλματα (κωδικός Natura 2000: 3170).

Ρέοντα ύδατα - Τμήματα ρευμάτων ύδατος φυσικής και ημιφυσικής ροής (μικρές, μέσου μεγέθους και μεγάλες κοίτες) των οποίων η ποιότητα του ύδατος δεν εμφανίζει σημαντική αλλοίωση

- Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion (κωδικός Natura 2000: 3290).

 

    * ΛΟΧΜΕΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΦΥΛΛΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ (MATORRALS)

Δενδροειδή matorrals της Μεσογείου

- Δενδροειδή Juniperus spp. (κωδικός Natura 2000: 5210).

- Θερμομεσογειακές και προερημιτικές λόχμες (κωδικός Natura 2000: 5330).

- Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum (κωδικός Natura 2000: 5420).

 

     * ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΦΥΣΙΚΕΣ ΧΛΟΩΔΕΙΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ

Ημιφυσικές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και περιοχές όπου φύονται θάμνοι

- Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea (κωδικός Natura 2000: 6220).

 

    * ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΑ

Λιθώνες

- Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου (κωδικός Natura 2000: 8140).

Βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

- Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση (κωδικός Natura 2000: 8210).

- Πυριτικοί βράχοι με πρωτογενή βλάστηση Sedo-Scleranthion ή Sedo albi-Veronicion dillenii (κωδικός Natura 2000: 8230).

Άλλοι βραχώδεις οικότοποι

- Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση (κωδικός Natura 2000: 8310).

- Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας (κωδικός Natura 2000: 8330).

 

     * ΔΑΣΗ

Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων

- Δάση Platanion orientalis και Liquidambar orientalis (κωδικός Natura 2000: 92C0).

- Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) (κωδικός Natura 2000: 92D0).

Μεσογειακά δάση σκληροφύλλων

- Δάση με Olea και Ceratonia (κωδικός Natura 2000: 9320).

Μεσογειακά και μακαρονησιώτικα ορεινά εύκρατα δάση κωνοφόρων

- Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου (κωδικός Natura 2000: 9540).