Προγράμματα - Δράσεις

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

 

Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων»

 

Πράξη «Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας»

 

Προϋπολογισμός: 241.890,00 €

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Το έργο περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις διαχείρισης και προστασίας ειδών και οικοτόπων στην προστατευόμενη περιοχή  Β. Καρπάθου και νήσου Σαρίας, με στόχο την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου προστασίας της Προστατευόμενης Περιοχής, την εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου και την προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων της περιοχής καθώς και των σημαντικών ειδών και οικοτόπων, σύμφωνα με τις κοινοτικές Οδηγίες.

Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν οι εξής δράσεις:

 

· Μέτρα ελέγχου και αποκατάστασης υποβαθμισμένων χερσαίων οικοσυστημάτων

· Μέτρα αποκατάστασης υποβαθμισμένων παράκτιων και υποθαλάσσιων οικοσυστημάτων

· Λεπτομερής εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των προστατευόμενων θαλασσίων οικοτόπων

· Εγκατάσταση τεχνητών φωλιών για την προσαρμογή του Μαυροπετρίτη και των θαλασσοπουλιών από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

· Υπηρεσίες ανάδειξης – προβολής και προσέλκυσης επισκεπτών

· Δημιουργία έκθεσης ερμηνείας περιβάλλοντος

· Υπηρεσίες δημιουργίας υποθαλάσσιας διαδρομής στο πλαίσιο προώθησης του θαλάσσιου οικοτουρισμού

· Υπηρεσίες Συμβούλου