Διάρθρωση τμημάτων

Τμήμα Διαχείρισης & Διατήρησης Φυσικού Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Διαχείρισης & Διατήρησης Φυσικού Περιβάλλοντος φέρει τις αρμοδιότητες του  προγραμματισμού, σχεδιασμού και της ωρίμανσης υπηρεσιών και προμηθειών που αναλαμβάνει ο Φ.Δ. Ο Φ.Δ. διαθέτει διαχειριστική επάρκεια Κατηγορίας Β (Επιβεβαίωση Τύπου Β) για την υλοποίηση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. Το σύστημα διαχειριστικής επάρκειας και γενικότερα όλες οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο σχετικό εγχειρίδιο οργανώνονται από υπάλληλο του Τμήματος Διαχείρισης & Διατήρησης Φυσικού Περιβάλλοντος. Το Τμήμα Διαχείρισης και Διατήρησης Φυσικού Περιβάλλοντος έχει οριστεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Το Τμήμα Διαχείρισης & Διατήρησης Φυσικού Περιβάλλοντος έχει ως αρμοδιότητα την προώθηση και εκτέλεση όλων εκείνων των ενεργειών που είναι αναγκαίες για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προστασία και διαχείριση της χερσαίας και θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για τη συμβατή με τις αξίες και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής πραγματοποίηση των δράσεων διαχείρισής της.

Ο Φ.Δ. θα αναπτύξει τις ακόλουθες δράσεις:
1. Παρακολούθηση και εσωτερικός έλεγχος της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος.
2. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων με κωδικοποίηση – αρχειοθέτηση συμβάντων επόπτευσης (πιέσεις, οχλήσεις, ευρήματα, κ.ά.).
3. Συγκέντρωση - ταξινόμηση βιβλιογραφίας σχετικής με την προστατευόμενη περιοχή (ερευνητικές εργασίες, αναφορές, χάρτες κλπ.) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
4. Δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Φ.Δ. διαφόρων συμβάντων επόπτευσης καθώς και άλλων δραστηριοτήτων του Φ.Δ.
5. Συνεργασία με υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., της Περιφέρειας και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες για την διευθέτηση θεμάτων υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος.
6. Ιεράρχηση αναγκών και αδυναμιών και προγραμματισμός της διοικητικής εξυπηρέτησης αυτών (διενέργεια προμηθειών, ανάθεση εξωτερικών συνεργατών όπως Δικηγόρου, Ορκωτού, Λογιστή, κ.ά.). Ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των ανθρωπίνων πόρων του Φ.Δ.

Στο Τμήμα αυτό περιλαμβάνονται και οι δράσεις Επόπτευσης – Φύλαξης. H επόπτευση - φύλαξη, περιλαμβάνει την πρόληψη - αντιμετώπιση εκείνων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων οι οποίες επιφέρουν πιέσεις στην προστατευόμενη περιοχή. Οι δραστηριότητες ανθρωπογενούς όχλησης είναι: λαθροθηρία, λαθραλιεία, ενόχληση αποικιών πτηνών, εκχερσώσεις, παράνομη απόθεση σκουπιδιών, ρύπανση με υγρά απόβλητα κ.ά. Η δράση περιλαμβάνει περιπολίες, στη χερσαία και θαλάσσια περιοχή, από τους φύλακες οι οποίοι θα ενισχύονται και από το υπόλοιπο προσωπικό. Η δράση επόπτευσης – φύλαξης είναι σημαντικότατη λόγω των ποικίλων απαγορεύσεων σε χέρσο και θάλασσα εντός της προστατευόμενης περιοχής. Έτσι, Σεπτέμβριος – Φεβρουάριος έμφαση δίνεται στην απαγόρευση του κυνηγιού, την καλοκαιρινή περίοδο λόγω της αυξημένης ζήτησης από τον τουρισμό έμφαση δίνεται στην απαγόρευση της αλιείας. Στις δράσεις επόπτευσης – φύλαξης συμπεριλαμβάνονται ενέργειες διαχείρισης των επισκεπτών εντός του δικτύου μονοπατιών της προστατευόμενης περιοχής, καθώς και δράσεις καθοδήγησης τους.
Τα καθήκοντα των φυλάκων σχετίζονται με την επόπτευση και φύλαξη της χερσαίας και θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής. Οι φύλακες πραγματοποιούν καθημερινές περιπολίες συμβάλλοντας στη διατήρηση και την προστασία των ειδών και των οικοτόπων τους. Επίσης, συμμετέχουν στην παρακολούθηση και καταγραφή αυτών. Σε όλα τα υποέργα παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων χρησιμοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό (φύλακες και επιστημονικό προσωπικό), οι οποίοι καθοδηγούν τους επιστήμονες, και ο εξοπλισμός (αυτοκίνητα – σκάφος) του Φ.Δ. Η συμμετοχή τους εκτός από ουσιαστική κρίνεται και απολύτως απαραίτητη, αφού η καθημερινή τους παρουσία στο χώρο εξασφαλίζει τη λεπτομερή, ολοκληρωμένη και αδιάλειπτη παρατήρηση των ειδών, δίνοντας πολύτιμα πρωτογενή στοιχεία στους ειδικούς επιστήμονες που αναλαμβάνουν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κατάστασης των προστατευόμενων ειδών. Οι φύλακες του Φ.Δ. διαθέτουν επίσης άδεια χειρισμού σκάφους και αναλαμβάνουν τις θαλάσσιες περιπολίες της προστατευόμενης περιοχής.

Σήμερα, ο Φ.Δ. χρησιμοποιεί, κατόπιν χρησιδανείου που έχει υπογράφει με την Μ.Κ.Ο. MOm, το ταχύπλοο σκάφος «ΣΑΡΙΑ» το οποίο αποκτήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-Φύση (LIFE00/NAT/GR/7287) «Η Μεσογειακή φώκια: Δράσεις Προστασίας σε δυο Ελληνικές Περιοχές NATURA 2000», που η Mom εκπόνησε για την περίοδο 2001-2004 στη Βόρεια Κάρπαθο – Σαρία. Για το σκάφος «ΣΑΡΙΑ», βάση του χρησιδανείου, ο Φ.Δ. υποχρεούται να καλύπτει όλα τα λειτουργικά έξοδα καθώς και τα έξοδα συντήρησης, ασφάλειας και ασφάλισης για ζημιές έναντι τρίτων.

Στο Τμήμα αυτό περιλαμβάνεται τέλος και οι δράσεις Ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό του Φ.Δ. Οι φύλακες συμμετέχουν σε δράσεις ξενάγησης των επισκεπτών και το επιστημονικό προσωπικό στην εκπαίδευση και ενημέρωσή τους. Ένα άτομο από το επιστημονικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση στα σχολεία της περιοχής ενώ όλο το επιστημονικό προσωπικό συντελεί στην λειτουργία του Κέντρου Ενημέρωσης κατά την τουριστική περίοδο. Στόχος του τμήματος είναι η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίησης κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής και η ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών.

Στις δράσεις του Φ.Δ. για την ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών και την ευαισθητοποίηση του τοπικού και όχι μόνο πληθυσμού περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και ενημέρωση των κατά τόπους δήμων και υπηρεσιών για τον Φ.Δ. Οι στόχοι της δράσης αφορούν στην ενημέρωση για τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της λειτουργίας του Φ.Δ., στην πληροφόρηση για τους περιορισμούς που θέτει η εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφορικά με την προστασία της περιοχής, στην προώθηση προγραμμάτων δράσης και διαχειριστικών μέτρων στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης στο πλαίσιο της αειφορίας.
2. Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης σε μαθητές και φοιτητές. Στις δράσεις του Φ.Δ. για την ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών και την ευαισθητοποίηση του τοπικού και όχι μόνο πληθυσμού περιλαμβάνονται εκστρατείες ενημέρωσης των μαθητών των σχολείων της Καρπάθου, λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης και δανεισμός στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μαζί με το υπό έκδοση πακέτο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, παρουσιάσεις στο Κέντρο Ενημέρωσης του Φ.Δ. σε σχολεία και άλλες ομάδες από όλη την Ελλάδα.
3. Προβολή – προώθηση με την συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού με σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων του Φ.Δ. και την ανάδειξη της προστατευόμενης περιοχής και των ιδιαιτεροτήτων της.
4. Εκπαίδευση του προσωπικού με επισκέψεις σε άλλες προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους Φορείς Διαχείρισης και ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
5. Προγράμματα εθελοντισμού σε συνεργασία με άλλες Μ.Κ.Ο. (Δίκτυο Μεσόγειος SOS, MOm, Ορνιθολογική Εταιρία κλπ.) με σκοπό την προσφορά εθελοντικής εργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη περιβαλλοντικών συνειδήσεων, την αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, την γνωριμία από κοντά με την αξία των προστατευόμενων περιοχών και τους Φ.Δ., και κυρίως με την περιοχή της Βορείου Καρπάθου και τον οικείο Φ.Δ.

 
Τμήμα Διοίκησης

Το Τμήμα Διοίκησης φέρει τις αρμοδιότητες της Διενέργειας Διαγωνισμών,  Ανάθεσης-Διαχείρισης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Προμηθειών που αναλαμβάνει ο Φ.Δ., οικονομικής διαχείρισης – τήρησης λογιστικού σχεδίου και παρακολούθησης υλοποίησης και διαχείρισης έργου και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου των υπηρεσιών και προμηθειών. Η προστασία της περιοχής εξαρτάται και από την διεκπεραίωση όλων των εργασιών στα πλαίσια της υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων έργων προκειμένου ο Φ.Δ. να είναι βιώσιμος.
Το Τμήμα Διοίκησης έχει ως αρμοδιότητα την υποστήριξη και κάλυψη της πάσης φύσεως διοικητικών αναγκών του Φ.Δ. Ενδεικτικά μεριμνά για την διοικητική διεκπεραίωση των αποφάσεων του Δ.Σ., την πραγματοποίηση των αναγκαίων οικονομικών και λογιστικών πράξεων, τη σύναψη των συμβάσεων, τη μισθοδοσία του προσωπικού, την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς τρίτους κλπ. Ακόμα, το παραπάνω τμήμα αναλαμβάνει την οργάνωση των διοικητικών – οικονομικών υπηρεσιών του Φ.Δ. για την υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων του Φ.Δ. Επιπλέον, το τμήμα διεκπεραιώνει την καθημερινή αλληλογραφία και τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων. Σε τακτική βάση συμπληρώνει και αποστέλλει στη διαχειριστική αρχή τα μηνιαία και τριμηνιαία δελτία παρακολούθησης έργου. Παράλληλα, ελέγχει τη συμβατότητα των δράσεων με τους στόχους που τίθενται στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ενώ μέσω εβδομαδιαίων συναντήσεων φροντίζει τη διασφάλιση της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας που θέτει το πρόγραμμα. Τέλος, το τμήμα φροντίζει να συγκαλείται το Δ.Σ. σε τακτικές συνεδριάσεις προκειμένου να λαμβάνονται οι απαραίτητες αποφάσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

 
Τμήμα Συντήρησης και Λειτουργίας Έργων

Ο Φ.Δ. δεν απασχολεί προσωπικό για την στελέχωση του Τμήματος Συντήρησης και Λειτουργίας Έργων. Από τη μέχρι τώρα λειτουργία του Φ.Δ. δεν έχει προκύψει ανάγκη σχετικά με την προώθηση, εκτέλεση και συντήρηση έργων υποδομής που να είναι αναγκαία για την οικολογική, περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση της προστατευόμενης περιοχής. Το Τμήμα μεριμνά για την άρτια και συμβατή με τις αξίες και τα περιβαλλοντικά αγαθά της περιοχής πραγματοποίηση των έργων υποδομής. Ο Φ.Δ. δεν έχει ακόμα υλοποιήσει έργα υποδομής.