Προκηρύξεις

25-08-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 6.000 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. 7/2015

06-08-2015:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 1.500 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. 6/2015

06-07-2015:Παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών λόγω δημοψηφίσματος

26-06-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 14.400 ευρώ με Φ.Π.Α. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 5/2015

 

26-06-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 18.400 ευρώ με Φ.Π.Α. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 4/2015

 

17-04-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 14.000 ευρώ με Φ.Π.Α.
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
3/2015

 

17-04-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 19.720 ευρώ με Φ.Π.Α.
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2/2015

 

27-02-2015: Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αντικείμενο «Υπηρεσίες Συντονιστή Φ.∆.»

10-06-2014: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εξωτερικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πιλοτικής Δράσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Mediterranean Experience of Eco-Tourism” (MEET)» (European Neighborhood Partnership Instrument – “Mediterranean SeaProgramme (ENPI Med)

 

14-08-2012: Έργο "Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου - Σαρίας" - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

09-04-2012: Έργο: «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου – Σαρίας» - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

09-04-2012: Έργο: «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου – Σαρίας» - ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

09-04-2012: Έργο: «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου – Σαρίας» - Επιτροπή προσφυγών

 

30-03-2012: Τροποποιήσεις επί του τεύχους της προκήρυξης του Έργου «Πρόγραμμα παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου - Σαρίας» του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας.

 

30-03-2012: Έγκριση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης των Επιτροπών του Υποέργου «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου – Σαρίας»

 

28-03-2012: Απαντήσεις σε διευκρινίσεις, ερωτήσεις/ παρατηρήσεις επί της προκήρυξης του έργου "Πρόγραμμα Παρακολούθησης ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου - Σαρίας"

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου – Σαρίας»

 

26-03-2012: Απαντήσεις σε διευκρινίσεις, ερωτήσεις/ παρατηρήσεις επί της προκήρυξης του έργου "Πρόγραμμα Παρακολούθησης ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου - Σαρίας"

 

29 - 02 - 2012 : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ"

29 - 2 - 2012 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

29 - 2 - 2012 : Β. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

29 - 2 - 2012 : Α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

29 - 2 - 2012 : (ΠΙΝΑΚΑΣ Π5) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

29 - 2 - 2012 : (ΠΙΝΑΚΑΣ Π4) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

29 - 2 - 2012 : (ΠΙΝΑΚΑΣ Π3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ -  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

29 - 2 - 2012 : (ΠΙΝΑΚΑΣ Π2) ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

29 - 2 - 2012 : (ΠΙΝΑΚΑΣ Π1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ

 

28 - 02 - 2012 : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΣΑΡΙΑΣ»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου – Σαρίας»

 

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Υπηρεσίες Ορκωτού Ελεγκτή Φ.Δ.»

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
«Υπηρεσίες Ορκωτού Ελεγκτή Φ.Δ.»

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
«Νομική υποστήριξη Φ.Δ.»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2011

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας

Έντυπο ΑΣΕΠ

Πίνακας κατάταξης και βαθμολoγίας υποψηφίων    Πίνακας απορριπτέων

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
«Λογιστική υποστήριξη Φ.Δ.»