Προκηρύξεις

26-06-2017: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΣΑΡΙΑΣ.

25-08-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 6.000 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. 7/2015

06-08-2015:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 1.500 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. 6/2015

06-07-2015:Παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών λόγω δημοψηφίσματος

26-06-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 14.400 ευρώ με Φ.Π.Α. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 5/2015

 

26-06-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 18.400 ευρώ με Φ.Π.Α. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 4/2015

 

17-04-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 14.000 ευρώ με Φ.Π.Α.
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
3/2015

 

17-04-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 19.720 ευρώ με Φ.Π.Α.
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2/2015

 

27-02-2015: Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αντικείμενο «Υπηρεσίες Συντονιστή Φ.∆.»

10-06-2014: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εξωτερικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πιλοτικής Δράσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Mediterranean Experience of Eco-Tourism” (MEET)» (European Neighborhood Partnership Instrument – “Mediterranean SeaProgramme (ENPI Med)

 

14-08-2012: Έργο "Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου - Σαρίας" - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

09-04-2012: Έργο: «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου – Σαρίας» - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

09-04-2012: Έργο: «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου – Σαρίας» - ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

09-04-2012: Έργο: «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου – Σαρίας» - Επιτροπή προσφυγών

 

30-03-2012: Τροποποιήσεις επί του τεύχους της προκήρυξης του Έργου «Πρόγραμμα παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου - Σαρίας» του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας.

 

30-03-2012: Έγκριση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης των Επιτροπών του Υποέργου «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου – Σαρίας»

 

28-03-2012: Απαντήσεις σε διευκρινίσεις, ερωτήσεις/ παρατηρήσεις επί της προκήρυξης του έργου "Πρόγραμμα Παρακολούθησης ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου - Σαρίας"

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου – Σαρίας»

 

26-03-2012: Απαντήσεις σε διευκρινίσεις, ερωτήσεις/ παρατηρήσεις επί της προκήρυξης του έργου "Πρόγραμμα Παρακολούθησης ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου - Σαρίας"

 

29 - 02 - 2012 : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ"

29 - 2 - 2012 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

29 - 2 - 2012 : Β. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ